Privacy Policy

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Dave Smit Visuals persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Dave Smit Visuals inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Dave Smit Visuals zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

In het vervolg van deze Privacy Policy verwijzen de woorden ‘wij‘ en ‘ons‘ naar Dave Smit Visuals.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
  Dave Smit
  info@davesmit.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-nummer
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond

Wij  verwerken de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met betrokkene heeft gesloten.
 • Wij een wettelijke verplichting dienen na te komen.
 • Een gerechtvaardigd belang van Dave Smit Visuals, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van onze producten en diensten aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hiervoor genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Niet van toepassing

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens in beginsel niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van gegevens

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Marketingdoeleinden: 6 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 6 jaar
 • Telefonisch contact: 6 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 6 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via telefoon of e-mail. Wij zullen de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op de website

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de gelinkte websites.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zullen wij onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken.

Wij melden, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen nemen wij onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u met ons contact opnemen via info@davesmit.nl .

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van ons schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Model privacyverklaring © DuPho, april 2018